תנאי שימוש ופרטיות הגולשים באתר Beok.co.il

בהסכם זה:

 

"תכנים" - כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, מידע רפואי, שירותים רפואיים, נתונים, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, פרסומות, חסויות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, לרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, סאונד, ציור, איור, גרף, תרשים, המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמשים ו/או הגולשים באתר, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד.


"החברה" - טרפיקו בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה ו/או מי מטעמה.

 

"האתר" – BeOK , פורטל הבריאות של החברה ו/או אתר הבריאות והיופי המופעל על ידי החברה.

 

"שליחת sms": שיגור תכנים ו/או חלק מהם הלקוח/ים מתוך האתר למכשיר קצה של אחר, והכל בין שאלו נעשים באחת או יותר מהפלטפורמות הבאות: sms, wap או אינטרנט או בכל צורה אחרת כפי שיציע הספק מעת לעת.

 

"מכשיר קצה": מכשיר טלפון של אחד מהמפעילים הסלולרים וחברות התקשורת בארץ ו/או כרטיס SIM ו/או כל מכשיר טלפון נייח ו/או סלולרי אחר ו/או מחשב כף יד ו/או מחשב PC ו/או כל מכשיר אחר שאליו ניתן לשלוח הודעת SMS ושמאפשר להציג התכנים.

 

השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים הכלולים במסמך זה במלואם.

 

השימוש באתר מבטא הסכמה מצדך לכל התנאים.

 

כללי


הסכם זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס כמובן גם לנשים.


הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל-אביב - יפו.


השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים הכלולים במסמך זה.


החברה רשאית להסב חוזה זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת. חוזה זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור


הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לביצוע מעשה בלתי חוקי, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים במסמך זה.


אתה מתחייב למלא באופן מדויק ושלם את כל התנאים והחובות הכלולים בהסכם זה ובתנאי השימוש האחרים באתר ולשפות את החברה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש.

 

שימוש בשירותי אינטרנט אינטראקטיביים


האתר מכיל שירותי לוח מודעות, צ'אט, פורומים, קהילות ו/או כל שירות הודעות או תקשורת אחר ו/או כל טקסט או תוכן אחר שמשולב באתרי החברה על ידי גולשים (במקובץ: "שירותים אינטראקטיביים "), הנך מתחייב להשתמש בשירותים האינטראקטיביים אך ורק למשלוח וקבלת הודעות וחומר המתאימים לכל פורום נתון. כמו כן הנך מתחייב שלא לנקוט את הפעולות הבאות בעת השימוש בשירותים האלה:


השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין (לרבות הזכות לפרטיות וזכות הפרסום).
פרסום, העלאה לרשת (upload) או הפצה של תכנים, נושאים, שמות, חומר או מידע שיש בהם משום תועבה, ניבול פה, השמצה, לשון גסה, וכל פרסום האסור על פי דין.


העלאת קבצים (upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד', אלא אם כן קיבלת את כל הרשיונות וההתרים הדרושים.


העלאת קבצים (upload) המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ובכלל זאת סוס טרויאני ותולעת ו/או כל קובץ אחר העשוי לפגוע, להזיק, לשנות, או להעביר מידע ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו וללא הסכמתו, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולתו של מחשב אחר.


פרסום או הצעת מכר של טובין או שירותים למטרות מסחריות.


עריכת או העברת סקרים, תחרויות, הימורים, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.


טעינה מהרשת (download) של קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורום, אשר ידוע לך, או שסביר שיהיה ידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זאת.


זיוף או מחיקה של אזכור פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר אל הרשת.


הגבלה או מניעת השימוש וההנאה של משתמש אחר.

 

למרות זכותה של החברה לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק תכנים, הודעות או מידע המופיעים בקהילות השונות ובכלל זאת כל תוכן פוגע ו/או מפר תנאי שימוש אלה החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר וגם אם תערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, היא אינה מתחייבת כי תזהה תוכן כאמור ו/או כי תספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל.

 

החברה אינה אחראית בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, לרבות אך לא רק, גרימת נזק למחשבים ולציוד קצה ו/או פגיעה ברגשות הגולשים ו/או פרסום תכנים הנראים לגולש מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור. אין לחברה כאמור כל אחריות על תוכנם של תכנים אלו.

 

על אף האמור החברה שומרת על זכותה להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא את גישתך אל השירותים ללא הודעה מוקדמת ועל זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, וכן לערוך, לסרב לפרסם או לסלק כל מידע או חומר, מקצתו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הנך מאשר כי ידוע לך שכל הקהילות הן בגדר תקשורת ציבורית ולא פרטית, לכן אפשר שהודעותיך תיקראנה על-ידי אחרים ללא ידיעתך.

 

בכל קהילה עליך לנקוט תמיד זהירות בפרסום נתונים אישיים מזהים על עצמך או על ילדיך. מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל, בעצם הפעולה של פרסום הודעות, העלאת קבצים אל הרשת (upload), הזנת נתונים או עיסוק בתקשורת מכל סוג אחר באמצעות אתר אינטרנט זה, הנך מתיר לחברה את הדברים הבאים:

 

שימוש, הכנסת שינויים, העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע בפומבי, שכפול, פרסום, הנפקת רשיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, העברה או מכירה של כל תקשורת כאמור.


הענקת רשיון משני לגורמים אחרים שיכלול את הזכות לממש, ללא הגבלה, את הזכויות הנזכרות לעיל בהקשר עם התקשורת האמורה.

האמור לעיל כולל את הזכות לנצל כל זכות בלעדית בתקשורת האמורה, לרבות אך ללא הגבלה, זכויות לפי חוקי זכויות יוצרים, סמלים מסחריים, סימני שירות או חוקי פטנטים, בכל תחום שיפוט רלוונטי.


אחריות משתמש באתר


בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

 

כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.
כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו.
כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של דיני מדינת ישראל.
כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של המכון ו/או של הספק.
כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 

התוכנה באתר


פריטי תוכנה הזמינים להורדה מאתר אינטרנט זה (להלן, "תוכנה") הנם פרי עבודתם של החברה ו/או ספקיה כפופים לכל דין רלבנטי בנוגע לזכויות הקניין והבעלות בתוכנה, לרבות חוקי זכויות יוצרים. השימוש בתוכנה מוסדר לפי תנאי הסכם הרשיון למשתמשי קצה, אם ישנו, המצורף לתוכנה או כלול בה (להלן, "הסכם הרשיון"). נאסר עליך להתקין או לעשות שימוש בתוכנה המלווה או כוללת הסכם רשיון, אלא אם כן הסכמת תחילה לתנאי הסכם הרשיון.

 

זכויות יוצרים


כל התכנים המופיעים באתר כפופים לזכויות קניין רוחני , לרבות פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או זכויות יוצרים של החברה ו/או ספקיה.

 

התכנים, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנמצא באתר ו/או בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י החברה או ספקיה (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרים. אתה רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק.

 

אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. אסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

 

העדר אחריות


המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל טעויות, אי-דיוקים או שגיאות. כמו כן נערכים כל העת שינויים במידע שבאתר.החברה ו/או ספקיה השונים רשאים בכל עת להכניס שינויים באתר. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. אין מצג בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי.

 

החברה ו/או ספקיה השונים אינם אחראים לגבי המידע, התוכנה, המוצרים השירותים והגרפיקה הנלווית, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, אמינות או שימושיות. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, עגמת נפש, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, נזק למחשבים או לציוד אחר, לרבות ציוד קצה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דין אחר, כל זאת אפילו אם נודע לחברה או למי מספקיה על האפשרות של גרימת נזק כאמור.

 

אם אינך שבע-רצון מהאתר הזה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר. החברה אינה מתחייבת כי השרות באתר יינתן כסדרו. החברה אינה אחראית לתגובות, פרסומים ומעשים של צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתר.

 

קישורים לאתרים אחרים


אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתרי החברה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים.

 

הגבלת הגישה


החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.


החברה רשאית לסגור את האתר או לשנותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך בהודעה מראש.


שינוי בתנאים ובהתניות


החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים החלים על השימוש באתר.

 

אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בהקשר עם האתר, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה בהקשר לאתר.

 

אין אחריות על התכנים המקצועיים והקשורים לבריאות


החברה וספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם לא נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, תוכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, זמינותם, והשפעתם על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם. במיוחד מזהירה החברה מפני הסתכמות על מידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (רופאים, פסיכולוגים, רוקחים, משפטנים, כלכלנים, אנשי ביטוח, עיתונאים, ואנשי מקצוע אחרים בכל תחום שהוא).

 

התכנים המוצגים באתר אינם מהווים עצה מקצועית ו/או רפואית התלויה בעובדות ובנסיבות של כל מקרה ומקרה וכל אדם ואדם. השימוש בתכנים אלה הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. האתר מציע שלא להסתמך על התכנים ולפנות בכל מקרה ומקרה להתייעצות עם איש מקצוע מתאים.


החברה, ספקי התכנים, לרבות אנשי המקצוע המספקים תוכן לאתר, אינם אחראים לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לכל אדם שהחליט לפעול על פיהם.


שימוש בפרטים אישיים


החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך יצירת קשר עמך, התאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות ולצורך שיפור השירות שהיא מציעה לך באתר.


החברה תעביר את פרטיך האישיים על פי צו שיפוטי שיחייב אותה לעשות כן או כאשר תעמוד בפני סכנה של תביעה משפטית נגדה בגין פעולות שעשית באתר.

 

החברה רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסור בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לחברה ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

 

הינך מסכים כי החברה ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקת לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצאי בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה באמצעות דואר אלקטרוני, תוכל, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה על ידי עמוד "צור קשר" באתר או בכל אמצעי אחר העומד לרשות הגולשים באתר.

 

ניתן לשלוח תכנים, על חשבון המשתמש, למכשיר הטלפון של מישהו אחר


השימוש בשירות SMS:


לצורך הזמנת השירות יש להזין את מספר הסלולרי של מכשיר הקצה. הצלחת השירות תלויה בכך שמכשיר הסלולרי של מקבל התוכן דלוק וזמין לפחות פעם אחת במשך 48 השעות שלאחר הזמנת השירות, וכן שהוא מאפשר קבלת תכנים מהסוג המבוקש (מכשיר בעל גישה לרשת האינטרנט) באחריות המשתמש לוודא את התאמת המכשיר ואת זמינותו.

 

חיוב יתבצע גם אם ההודעה לא הגיעה ליעדה עקב אי התאמה או אי זמינות של המכשיר. שירות "שלח SMS" מתאפשר מרשתות סלקום, פרטנר, פלאפון לכל מכשיר המאפשר הורדה ישירה כמפורט לעיל. כמו כן, יתכנו עיכובים שלא בשליטת החברה ותלוים בבעיות ברשתות הסלולריות.


השירות מתאפשר ברשתות:


סלקום, אורנג' ופלאפון לכל מכשיר המאפשר הורדה ישירה של סוג ופורמט התוכן הנבחר. אחריות, סוג המכשיר, תמיכת המכשיר בתוכן המבוקש הינה באחריות המשתמש – אין לאתר את היכולת לדעת האם מכשיר הקצה הרלבנטי הינו מכשיר כאמור. השימוש בשירותים השונים תלוי בסוג מכשיר הקצה הרלבנטי. בטרם השימוש בתכנים ובשירותים השונים עליך לוודא היטב כי מכשיר הקצה הרלבנטי נתמך ומתאים לאותם השירותים ו/או התכנים.

 

תשלום:


עבור שירותים הניתנים בתשלום המחיר שייגבה עבור השירות מופיע באתר והוא כולל מע"מ. חיוב לקוחות האתר בגין השירות יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון הרלבנטי שבאמצעותו יבחר אותו לקוח להזמין השירות ו/או בכל דרך אשרת שתיבחר על ידי האתר בעתיד. במכשירים במסלול פרי פייד, החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת הפרי פייד בעת רכישת השירות. האתר רשאי לשנות, מעת לעת, את תעריפי השירותים השונים והודעה על כך תימסר במסגרת המחירון שיפורסם על יד האתר או על פי שיקול דעת האתר. לידיעתך, במקרים מסוימים עשוי להיות חיוב בתשלום גם אם לא הצלחת להשתמש בשירות ו/או בתכנים משום שמכשיר הקצה אליו הם מיועדים לא תומך בהם ולא תהיה זכאי להשבת התשלום.


כל בקשה, לשימוש בשירותים המוצעים על ידי האתר, המבוצעת על ידי שליחת הודעת sms תחייב אותך בעלות המוגדרת לאותו השירות + עלויות גלישת WAP בהתאם לחוזה ההתקשרות שלך עם המפעיל הסלולרי וחבילת הגלישה בה אתה נמצא, במידה והבקשה אינה תואמת לשירות כלשהו, תקבל על כך הודעה, ותחויב בעלות שליחת הודעת sms רגילה.

 

כללים לגבי שירותי הספק:

 

האתר רשאי להפסיק את הפעלתם של שירותים מסוימים ו/או חלק מהם, לצמיתות ו/או לתקופה מוגבלת, בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מראש.


האתר רשאי לכלול בתכנים, לרבות בתכנים הכלולים בשירותים בתשלום, פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך.


מספר התכנים הכלולים בשירות, אופיים ואופן קבלתם עשוי להשתנות בין רשת סלולרית אחת לאחרת וכן ממכשיר קצה אחד למשנהו.

 

שימוש אסור בשירות ובתכנים:


הינך מתחייב כי לא תעשה בשירות שימוש כדי להעתיק, לשכפל, לשדר, לשנות, להפיץ, לפרסם, להציג ו/או להשמיע ו/או להשתמש בתכנים ו/או בשירות ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר.


כל שימוש שלך בשירות ו/או בתכנים בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את האתר בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירותים, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכד', וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות האתר ו/או ספקי התוכן על פי כל דין.


האתר אינו יכול לבקר תכנים המוזנים על ידי משתמשים לאתר או לשירותים לרבות התכנים המוזנים על ידי משתמשים במשלוח הודעות sms. הינך מתבקש להקפיד על הכללים המפורטים להלן. ככל שיובא לידיעת האתר כי אינך מקיים את התנאים המפורטים להלן, הוא יהיה רשאי לפעול נגדך על פי כל דין ולרבות למסור את פרטיך ופרטי בעל ציוד הקצה לצדדים שלישיים ו/או לרשויות החוק ו/או לפעול על פי זכויותיו כמפורט בתקנון זה ובהסכמים אחרים בינך לבין האתר ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד האתר בגין ביצוע מי מהפעולות דלעיל.


הינך מתחייב שלא להשתמש ו/או לפרסם ו/או להזין לאתר ו/או לשירותים (לרבות לא להודעות sms הנשלחות באמצעות האתר) אחד או יותר מן התכנים הבאים:


כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.


כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.


כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.


כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.


כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.


כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.


כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.


כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם. נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.


כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.


כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות sms אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.


כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט. במידה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את הספק בגין כל נזק שיגרם לו כתוצאה מהפרות אלו.


הפטר לחילופין הגבלת אחריות:


הינך מאשר כי הובהר לך מפורשות, כי השירותים והמידע הכלולים באתר מוצעים לך כפי שהם "AS IS". לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לאמור בתקנון זה.


האתר יפעל כמיטב יכולתו על מנת להעביר את המידע ו/או התכנים בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין האתר אחראי לתכנים, אמיתותם ונכונות המידע עצמו. הינך מצהיר כי ידוע לך כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל אתה פוטר בזה את האתר מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתכנים ו/או במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מהתכנים ו/או מתוכן המידע או מדרך העברתם וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.

 

מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על התכנים ו/או המידע הניתן במסגרת השירותים השונים מבלי לוודא את נכונותם אצל הגורמים המוסמכים למוסרם, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירותים השונים טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד. כמו כן הינך מצהיר, כי ידוע לך שהשירותים הניתנים אינם ואף אינם מתיימרים להיות משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו.


האתר יפעל כמיטב יכולתו על מנת להעביר את התכנים ו/או המידע במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת, אולם יודגש כי יתכן שהמידע יגיע בשיהוי והשירות ניתן בידיעה ובהסכמה לכך.


הגנת הפרטיות:


האתר רשאי להתחקות אחר ולתעד את אופן שימושך בשירות.


האתר רשאי לעשות כל שימוש שימצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירות ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאי האתר להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.


השימוש במידע אודותיך ו/או אודות אופן שימושך בשירות, אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של האתר עצמו ו/או של שלוח מטעמו ו/או לצורך טיוב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר האתר ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציע האתר.


הינך מאשר בזה כי אפשר שפרטי המכשיר שממנו הזמנת את השירות יועברו, אם כחלק מפעולת השירות ואם מסיבה אחרת, לידיעת הנמענים גם אם בחרת שבמקרים אחרים מספר מכשיר הקצה שלך לא יהיה ניתן לזיהוי.


הינך נותן בזאת את הסכמתך, כי האתר או מי מטעמו יפנו אליך, מעת לעת, על מנת לעדכן אותך על השירותים המתקדמים בהצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של האתר בשיתוף עם צדדים שלישיים ו/או של צדדים שלישיים בלבד באמצעות טלפון, פקס, sms, דואר ו/או אי מייל.


חלק מהשירותים, יאפשרו לך ליצור קשר ישיר עם צדדים שלישיים שאינם בשליטת האתר. במסגרת קשר זה, יתכן ותידרש ו/או תבחר, למסור מידע כלשהו ו/או מידע אודותיך ייאסף ללא הסכמתך ו/או ידיעתך על ידי אותם צדדים שלישיים. האתר אינו אחראי לפעולתם של אותם צדדים שלישיים ועל כן לא ישא בכל נזק, לרבות פגיעה בפרטיותך, על ידי אותם צדדים שלישיים.

 

למרות זכותה של החברה לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק תכנים, הודעות או מידע המופיעים בקהילות השונות ובכלל זאת כל תוכן פוגע ו/או מפר תנאי שימוש אלה החברה אינה מתחייב.


שימוש בלתי ראוי


החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע בכל עת שימוש באתר על ידי המשתמש עקב שימוש לא ראוי בשירותים, לרבות כל שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים באתר, פרסום והפצת חומר מסחרי, מעליב, בלתי מוסרי או שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה. כל זאת ללא צורך במתן נימוק ו/או הסבר כלשהו לפעולתה.

 

קשר לצורך קבלת שירות


בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אינטרנט זה, פנה לכתובת :

 

טרפיקו בע"מ


ת.ד. 14554
תל אביב 6114402